top of page

Statuten

Artikel 1: Naam, zetel en duur

Artikel 2: Doel

Artikel 3: KNHS

Artikel 4: Leden

Artikel 5: Algemene rechten en verplichtingen

Artikel 6: Einde lidmaatschap

Artikel 7: Straffen

Artikel 8: Het bestuur

Artikel 9: Taken en bevoegdheden bestuur

Artikel 10: Commissies

Artikel 11: Algemene vergadering

Artikel 12: Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 13: Toegang algemene vergadering

Artikel 14: Agenda

Artikel 15: Stemmingen

Artikel 16: Reglementen

Artikel 17: Wijziging van statuten

Artikel 18: Ontbinding en vereffening

Artikel 1- Naam, zetel en duur

De vereniging draagt de naam: Amelander men- en rijvereniging en is gevestigd in de gemeente Ameland. Zij zal in de in de statuten en reglementen nader aangeduid als: ‘de vereniging’. De vereniging werd opgericht op zeventien december negentienhonderd tachtig en wordt bij deze statuten geacht te worden voortgezet voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 2 - Doel

1. De vereniging stelt zich ten doel:

a. het verkrijgen en behouden van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (hierna aan te duiden als: KNHS);

b. het (doen) beoefenen van de paarden- en/of ponysport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de draf- en rensport;

c. het bevorderen van de paarden- en ponysport en de gezondheid en het welzijn van paarden en pony’s in Nederland in de ruimste zin des woords en rekening houdend met de vastgestelde gedragscodes;

d. het vertegenwoordigen van de leden en het behartigen van de belangen van de leden in het algemeen en in het bijzonder bij de andere organisaties met eenzelfde of soort gelijk doel;

e. het houden of doen houden van wedstrijden;

f. andere passende middelen.

2. De vereniging zal haar doelstelling realiseren op een wijze die in de statuten en reglementen van de KNHS is toegestaan. De vereniging zal geen lid worden van een vereniging of samenwerken met een organisatie die niet door de KNHS is erkend. 

 

Artikel 3 - KNHS

1. De vereniging en de LR-Ameland leden (Landelijke Ruiters – Ameland) zijn lid van de KNHS.

2. Een LR-lid van de vereniging kan alleen lid zijn van de vereniging indien en zolang hij lid is van de KNHS. Indien de KNHS het lidmaatschap van het LR-lid beëindigt, is de vereniging gehouden het lidmaatschap van het lid door om te zetten in een gewoon lidmaatschap of met onmiddellijke ingang het lidmaatschap te beëindigen. Indien het lid zelf zijn lidmaatschap van de vereniging door opzegging beëindigt, eindigt daardoor tevens zijn lidmaatschap van de KNHS, tenzij het lid aansluitend uit andere hoofde lid blijft van de KNHS.

3. De vereniging is verplicht binnen een maand na aanmelding bij de vereniging een door de vereniging toe te laten lid schriftelijk aan de KNHS op te geven.

4. De vereniging en de leden ressorteren onder de regio(vereniging) die het Federatiebestuur van de KNHS heeft aangewezen. De vereniging is in de algemene vergadering van de regio (regiovergadering) vertegenwoordigd door een afgevaardigde die door de algemene vergadering van de vereniging wordt gekozen en benoemd.

5. De vereniging en de leden ressorteren tevens onder de kring(vereniging) die het Federatiebestuur van de KNHS heeft aangewezen. De vereniging is in de algemene vergadering van de kring (kringvergadering) vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger die door de algemene vergadering van de vereniging wordt gekozen en benoemd.

6. Op de vereniging en de leden zijn van toepassing:

a. de statuten, reglementen en besluiten van de KNHS;

b. de statuten, reglementen en besluiten van de Fédération Equestre Internationale (FEI).

7. Indien de vereniging of een lid van de vereniging in strijd handelt met het bepaalde in lid 6 kan de overtreding worden bestraft door het Tuchtcollege en in beroep door de Raad van Appèl van de KNHS overeenkomstig het bepaalde in het Tuchtreglement van de KNHS. Indien in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in lid 6 onder b. kan de overtreding tevens worden bestraft door een orgaan van de FEI.

8. De KNHS kan in naam van de vereniging of van een lid rechten bedingen. Tenzij een lid zich daartegen verzet kan de KNHS voor de vereniging en/of een lid nakoming van bedongen rechten en schadevergoeding vorderen. De KNHS kan bovendien ten laste van de vereniging en/of een lid verplichtingen aangaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer het aanvaarden en nakomen van verplichtingen welke de KNHS is aangegaan met betrekking tot sponsoring en de rechten van televisieregistraties en televisie-uitzendingen.

 

Artikel 4 - Leden

1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen. Leden, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, worden vertegenwoordigd door één der ouders of wettelijke vertegenwoordiger (aspirant-leden). Een LR-lid kan slechts tot het lidmaatschap worden toegelaten indien hij tevens als lid tot de KNHS wordt toegelaten, tenzij het lid reeds uit andere hoofde lid is van de KNHS.

2. De toelating tot de vereniging kan nader worden geregeld in een reglement.

3. Het bestuur houdt een register van leden bij. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden welke voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn.

4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon die zich voor de vereniging zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predikaat 'erelid' verlenen.

5. De vereniging kent donateurs die de vereniging financieel ondersteunen. Het bestuur beslist over de toelating van donateurs. 

6. De vereisten voor het lidmaatschap zijn:

a. Het onderschrijven van de doelstellingen van de vereniging;

b. Het willen naleven van artikel 5 lid 1;

c. Het betalen van de contributie.

 

Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen

1. Leden van de vereniging zijn verplicht:

a. de statuten en reglementen van de vereniging en de besluiten van organen van de vereniging na te leven;

b. de statuten, reglementen en besluiten van de KNHS, de regiovereniging, de kringvereniging en van de FEI na te leven;

c. de belangen van de vereniging en/of van de paardensport in het algemeen te bevorderen en deze niet te schaden;

d. alle overige verplichtingen welke de vereniging in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

2. Indien de statuten, een reglement of een besluit van de vereniging wordt overtreden, kan het bestuur een passende straf opleggen. Indien de overtreding betrekking heeft op het bepaalde in lid 1 onder b. is het bepaalde in artikel 3 lid 6 van toepassing. Is een overtreding zowel door de vereniging als door de KNHS en/of FEI strafbaar gesteld, dan kan elk met inachtneming van de eigen toepasselijke regels tot bestraffing overgaan.

3. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden opgelegd bij reglement of bij besluit van een orgaan van de vereniging.

4. Leden zijn verplicht de gezondheid en het welzijn van aan wedstrijden deelnemende paarden te bevorderen, alsook te bevorderen dat aan wedstrijden deelnemende leden zich zoveel mogelijk onder gelijkwaardige omstandigheden met elkaar kunnen meten, waarbij noch voorafgaand noch tijdens een wedstrijd de door een deelnemend lid of diens paard te verrichten prestatie opzettelijk of onbewust mag worden beïnvloed door het gebruik of het toedienen van verboden middelen, als bedoeld in het Humaan Dopingreglement van de KNHS en in het Reglement Ongeoorloofde Middelen voor het paard. Het gebruik of doen gebruiken van verboden middelen is strafbaar.

 

Artikel 6 - Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt

a. door het overlijden van het lid;

b. alsmede door schriftelijke opzegging door het lid;

c. opzegging of royement door de vereniging

2. Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar van de vereniging. Een lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat:

a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, dan wel tot fusie of splitsing van de vereniging;

b. hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door de opzegging niet op hem van toepassing is. Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer het een wijziging van rechten en verplichtingen betreft die 

nauwkeurig zijn omschreven of wanneer een verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd.

In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen tegen het einde van zijn boekjaar. Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer:

a. het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet of niet tijdig nakomt, waaronder begrepen het niet nakomen van financiële verplichtingen tegenover de vereniging;

b. het lid de belangen van de vereniging of van de paardensport schaadt;

c. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen;

d. de KNHS het LR-lid het lidmaatschap opzegt.

Voorts kan de vereniging het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging doen beëindigen indien redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren en/of indien de KNHS het LR-lid het lidmaatschap opzegt.

4. Het bestuur is bevoegd een lid te ontzetten uit diens lidmaatschap (royement) wanneer het lid in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het besluit tot royement wordt zo spoedig mogelijk door het bestuur aan het lid en aan het Federatiebestuur van de KNHS schriftelijk meegedeeld. Het lid kan binnen een maand na ontvangst van die mededeling in beroep gaan bij de algemene vergadering van de vereniging. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Tijdens zijn schorsing is het lid gehouden zijn verplichtingen na te komen en worden zijn rechten opgeschort, met uitzondering van het recht zich te verdedigen.

5. Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, of zolang een aangelegenheid waarbij hij is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf hieronder begrepen. Het bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het lidmaatschap eindigt.

 

Artikel 7 - Straffen

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de statuten en het bepaalde in het wedstrijdreglement is het bestuur bevoegd leden, die

a. handelen in strijd met de statuten of het huishoudelijk reglement;

b. ten opzichte van het bestuur en/of medeleden of op andere wijze zich misdragen;

i. de berispen;

ii. een maatregel op te leggen tot herstel van de misdraging;

iii. te schorsen in de uitoefening van de rechten , verbonden aan het lidmaatschap voor een termijn van maximaal zes maanden, waarvan een gedeelte voorwaardelijk kan worden opgelegd met een proeftijd van maximaal twee jaren;

iv. een combinatie van deze straffen op te leggen.

2. Ingeval een lid zich binnen twee jaren wederom aan een strafbaar feit schuldig maakt, kan de straf, als bedoeld onder iii, worden verdubbeld. 

 

Artikel 8 - Het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de kascommissie.

2. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen aansluitend worden herbenoemd.

3. Bestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming en treden af aan het eind van de algemene vergadering, waarin de duur van hun benoeming eindigt.

4. Bestuursleden kunnen worden geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene ledenvergadering. Indien de schorsing niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag, dan neemt de schorsing een einde door het enkel verloop van die termijn.

5. Bestuursleden kunnen zelf ontslag nemen.

6. Jaarlijks treedt een/derde gedeelte van de leden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; de aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Wanneer het totaal aantal leden niet deelbaar is door drie, mag het rooster van aftreding alleen de kleinst mogelijke afwijking hiervan inhouden.

7. Wie ter vervulling van een opengevallen plaats tussentijds wordt gekozen, treedt af op de tijd waarop degene wiens plaats hij inneemt zou moeten aftreden.

8. De voorzitter wordt door en uit de leden gekozen. Het lid, dat de eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich verenigt, is gekozen en daarmee benoemd. Heeft geen der kandidaten een eenvoudige meerderheid van stemmen op zich verenigd, dan heeft er een nieuwe vrije stemming plaats. Heeft dan wederom geen der kandidaten een eenvoudige meerderheid van stemmen op zich verenigd, dan vindt een nieuwe stemming plaats tussen de twee kandidaten die in de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich zagen uitgebracht. Indien dit geval of bij herstemming twee kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben gekregen, dan wordt door loting beslist.

9. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken en door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur door benoeming tot lid van de kascommissie van de vereniging.

 

Artikel 9 - Taken en bevoegdheden bestuur

1. Tenzij de statuten anders bepalen, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en penningmeester en eventueel een algemeen plaatsvervanger, die met de voorzitter het dagelijks bestuur vormen.

3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter of bij diens ontstentenis door zijn plaatsvervanger.

4. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken door commissies of personen doen uitvoeren.

5. Het bestuur ziet in de vereniging toe op het naleven van de statuten, reglementen en besluiten van zowel de vereniging als van de KNHS, de regiovereniging en de kringvereniging en van de FEI. Indien de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging niet in een situatie in de vereniging voorzien, beslist het bestuur welk besluit van kracht blijft totdat de algemene vergadering anders heeft beslist. 

6. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met het beheer van en beschikken over haar vermogen, conform begroting, met behartiging van al haar belangen en met de zorg voor de naleving van de statuten en reglementen.

 

Artikel 10 - Commissies

1. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.

2. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.

3. Tenzij in de statuten of een reglement anders is bepaald of bij besluit anders wordt besloten, bestaat een commissie uit drie leden. De leden van een permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van drie jaar.

4. Het beheer en beschikken over het vermogen van de vereniging, als bedoeld in lid 6 van artikel 10, wordt aan het einde van elk boekjaar door een financiële commissie, door en uit de leden buiten het bestuur benoemd, gecontroleerd. Deze financiële commissie brengt elk jaar aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering schriftelijk rapport uit.

5. Deze financiële commissie kan, wanneer haar onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De kascommissie overlegt vooraf met het bestuur over de daaraan verbonden kosten. Bereiken zij hierover geen overeenstemming dan beslist de algemene vergadering.

 

Artikel 11 - Algemene vergadering

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

2. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van de algemene vergadering.

3. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.

4. Leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de vergadering van de algemene vergadering en zijn stemgerechtigd.

5. De algemene vergadering benoemt voor de vereniging de leden die de vereniging in de regiovergadering en in de kringvergadering van de KNHS vertegenwoordigen. Het aantal door de vereniging te benoemen ledenraadsleden wordt bepaald in de statuten of reglementen van de KNHS.

6. Het bestuur en ten minste drie leden kunnen kandidaten stellen voor de in lid 5 bedoelde afgevaardigde(n) en vertegenwoordiger(s).

7. Van het verhandelde tijdens de algemene vergadering worden door een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt die op de volgende algemene vergadering worden vastgesteld.

 

Artikel 12 - Bijeenroeping algemene vergadering

1. Tenminste éénmaal per jaar zal in het eerste half jaar op een door het bestuur te bepalen plaats en datum een algemene ledenvergadering worden gehouden.

2. De bijeenroeping tot de algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk onder mededeling van de te behandelen onderwerpen tenminste één week tevoren.

3. Het bestuur kan in bijzondere gevallen de termijn van oproeping bekorten.

4. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden indien het bestuur dit nodig acht. 

5. Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden indien ten minste zoveel leden als bevoegd zijn tot het doen uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering het bestuur daarom verzoekt. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting.

6. Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken een algemene vergadering bijeen te roepen, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in een landelijk veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.

7. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een vergadering van de algemene vergadering wordt gehouden.

8. Bij een vergadering zoals vermeld in lid 5 en 6 kunnen slechts geldige besluiten worden genomen over die agendapunten waarvoor de vergadering is bijeengeroepen en twee/derde der stemgerechtigde leden aanwezig is of door middel van een volmacht vertegenwoordigd is. De stemming geschiedt op de wijze als in deze statuten bepaald. Een stemgerechtigd lid mag over maximaal twee schriftelijke volmachten beschikken.

 

Artikel 13 - Toegang algemene vergadering

1. Toegang tot de openbare vergadering van de algemene vergadering hebben:

a. de leden;

b. degenen die door het bestuur of door de algemene vergadering zijn toegelaten.

2. Leden die geschorst zijn hebben geen toegang tot de algemene vergadering.

3. Vergaderingen van de algemene vergadering zijn openbaar. De algemene vergadering gaat in een besloten vergadering over indien de voorzitter, het bestuur of ten minste tien leden hierom verzoeken. Tot een besloten vergadering hebben toegang alle niet-geschorste leden en degenen die door de algemene vergadering worden toegelaten.

4. De algemene vergadering beslist in een besloten vergadering of de redenen die tot het aanvragen van een besloten vergadering zijn aangevoerd, een besloten vergadering rechtvaardigen. Is dit niet het geval dan wordt de vergadering in het openbaar voortgezet.

5. Over wat in een besloten vergadering is behandeld kan geheimhouding worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren.

 

Artikel 14 - Agenda

1. De agenda van de algemene vergadering wordt ten minste drie weken voor de dag van de algemene vergadering ter kennis van de leden gebracht door publicatie in de officiële mededelingen of door toezending aan de leden.

2. De agenda van de algemene ledenvergadering bevat in ieder geval:

a. de notulen van de vorige vergadering van de algemene vergadering;

b. het jaarverslag van het bestuur;

c. het financieel verslag van het bestuur;

d. de verklaring van de kascommissie;

e. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar;

f. het benoemen van een eventuele afgevaardigde naar de regiovergadering van de regio van de KNHS; 

g. het benoemen van een eventuele vertegenwoordiger naar de kringvergadering van de kring van de KNHS;

h. de rondvraag.

3. Uiterlijk twee weken voor de dag van de vergadering van de algemene vergadering kunnen ten minste drie leden voorstellen aan de agenda toevoegen.

4. Het bestuur is bevoegd later ingekomen voorstellen, alsmede eigen voorstellen alsnog op de agenda te plaatsen.

5. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn vermeld, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid anders beslist.

6. Door de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt het bestuur gedéchargeerd voor het gevoerde beleid.

 

Artikel 15 – Stemmingen

1. Over alle voorstellen wordt met meederheid van stemmen beslist. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij één of meer der aanwezige leden schriftelijke stemming verlang(t) (en). Over personen wordt schriftelijk gestemd. Blanco of onduidelijke stemmen worden niet gerekend als uitgebrachte stemmen. Slechts leden, als bedoeld in artikel 4 van deze statuten, hebben stemrecht.

 

Artikel 16 - Reglementen

1. De organisatie van de vereniging en ook de taken en bevoegdheden van haar organen en commissies zijn nader uitgewerkt in het huishoudelijk reglement van de vereniging, die niet in strijd met de statuten mogen zijn.

2. De algemene vergadering stelt de reglementen vast en wijzigt deze.

3. Reglementen worden met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de dag dat de vaststelling van het reglement of van de wijziging aan de leden bekend wordt gemaakt, tenzij de algemene vergadering een andere datum vaststelt.

4. In gevallen waarin de statuten en een reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Artikel 17 - Wijziging van statuten

1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Een statutenwijziging mag niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de KNHS en van de desbetreffende regiovereniging en kringvereniging van de KNHS.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten uiterlijk drie weken vóór de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts op een algemene vergadering met ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen worden genomen. 

4. Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd, dat bevoegd is de vereniging te vertegenwoordigen. Het bestuur doet van deze laatste datum mededeling aan de leden in de officiële mededelingen.

6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister, waarin de vereniging is ingeschreven.

 

Artikel 18 - Ontbinding en vereffening

1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een daartoe speciaal te houden algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 17 is van overeenkomstige toepassing.

2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden de bestuursleden als vereffenaar op, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan een derde opdraagt. De te benoemen vereffenaars behoeven de voorafgaande goedkeuring van het Federatiebestuur.

3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, wordt aan de naam toegevoegd "in liquidatie".

4. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de vereniging zal bewaren tot zeven jaar na afloop der vereffening. De algemene vergadering kan de bewaarder een bewaarloon toekennen.

5. Na de ontbinding van de vereniging worden eventuele bezittingen aangewend voor een overeenstemmend doel, tenzij de algemene ledenvergadering anders beslist

bottom of page